PELICAN CASE COMPARISONS

펠리칸 케이스 비교


작업 마다 필요한 도구가 다르기 때문에 펠리칸은 다양한 요구 사항을 충족하는 다양한 보호 케이스를 제공합니다.  

카메라 케이스부터 총기류 케이스, 케이스 액세서리 및 그 사이의 모든 것에 이르기까지 펠리칸 케이스 옵션은 부족함이 없습니다.


하지만 보호 케이스의 종류가 다양하기 때문에 어떤 케이스가 자신에게 적합한지 알기 어려울 수 있습니다.

 따라서 이 펠리칸 케이스 비교 페이지를 통해 펠리칸 케이스를 쉽게 비교하고 각자의 상황에 맞는 보호 

케이스를 찾을 수 있도록 도와드리고자 합니다.

펠리칸 케이스 시리즈 비교


프로텍터 케이스와 에어 케이스의 차이점이 궁금하신가요?  펠리칸 케이스 제품을 빠르고 쉽게 찾을 수 있는 방법을 찾고 계신가요? 

어떤 펠리칸 케이스가 가장 저렴한지 또는 어떤 케이스가 가장 가벼운지 알고 싶으신가요? 펠리칸 케이스 비교 페이지에서 확인 하실 수 있습니다.
아래 콘텐츠를 확인하여 펠리칸 케이스를 비교하고 다양한 옵션 중 사용하시는 장비에 가장 적합한 케이스가 무엇이 있는지 알아보세요.                  고객센터                                                          입금 계좌                                                                   주소                                                                           게시판                                                                   영업 시간 


         TEL : 02-6095-8237


            FAX : 02-6095-8235


         E-MAIL : JHK@jgglobix.com                                                           

                   316-910408-05607

                      KEB 하나은행 김재헌

                                서울특별시 강서구 공항대로 

                                247, 퀸즈파크나인 C동 721호

                                           제이지글로빅스

  

                                  ( 발산역 9번 출구 도보 1분 ) 

                                                                    Q&A


                                         

                                        Notice


                                        

                                      About Us

     월 ~ 금 : AM 09:00 ~ PM 18:00

      (토,일 공휴일은 휴무입니다.)상호:제이지글로빅스 / 대표자: 김재헌 / 통신판매업신고번호 : 제2022-서울강서-0825호 / 사업자등록번호 : 605-27-37880 / 주소 : 서울특별시 강서구 공항대로 247 퀸즈파크나인 C동 721호                      


 이용약관  |  개인정보처리방침